TÜÇEV Lisans Bitirme Tezi Bursu

tüçev-lisans-bitirme-bursu-çevre-ve-şehircilik-bakanligi-lisans-tezi-bursuTürkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) lisans öğrencilerinden Çevre ve Şehircilik alanında; Şehir ve Bölge PLanlama, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, Biyoloji, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği ve  İnşaat Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden bitirme ödevi, bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan öğrencilere yönelik 400 lisans öğrencisine ayda 400 TL burs verecek. Son Başvuru Tarihi: 01 Mart 2017

Türkiye Çevre Koruma Vakfı Lisans Bitirme Bursuna Kimler Başvurabilir ?

 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Mimarlık
 • Çevre mühendisliği
 • Biyoloji bölümü
 • Kimya bölümü
 • Kimya mühendisliği
 • Elektrik elektronik mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • İnşaat mühendisliği

bölümlerinde okuyan öğrenciler başvurabilir.

TÜÇEV Bursuna Nasıl Başvurabilirim ?

Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından verilecek olan bitirme tezi bursuna, lisans öğrencileri buradan üyelik oluşturarak 1 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

Burs Açıklamaları

 • Bitirme tezi hazırlayan 400 Öğrenciye aylık 400 TL olmak üzere 4 ay süre ile verilecektir. Nihai karar ve tasarruf Türkiye Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu ve Burs Komisyonuna aittir.
 • Öğrenciler öncelikle başvuru ve değerlendirme formunu doldurarak başvuru yapacaklardır. Başvurular Vakıf Burs Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya uygun görülenler www.tucev.org sitesinde duyurulacaktır. Listede yer alanlar istenen belgeleri Türkiye Çevre Koruma Vakfına ulaştırmakla yükümlü olup, belgelerin gelmemesi halinde seçilen öğrenciler haklarını yitireceklerdir.
 • Bursiyer, üniversite tarafından yapılan tez kabulünden sonra, tezini yazılı doküman ve cd formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına vermekle yükümlü olacaktır.
 • Kabul edilip, yayınlanan ve teslim edilen tezler, Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından (zaman kısıtlaması olmadan) kullanım ve paylaşım hakkına sahip olacaktır. Öğrenci bu kullanımlardan doğan herhangi bir hak veya bedel (telif vb.) talep etmeyecektir.
 • Burs almaya hak kazanan öğrenciler Ek te linki verilen taahhütname ile birlikte diğer tüm belgelerini ıslak imzalı olarak Türkiye Çevre Koruma Vakfına göndereceklerdir.
 • Ek-1 de belirtilen konu başlıkları altında tez hazırlayan veya bitirme projesi hazırlayan öğrenciler burstan faydalanabilirler.

 

     ŞEHİRCİLİKLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI

ENERJİ

 • Ekolojik Yapı Tasarımı:
 • Modern binalarda enerji tasarrufu, verimliliği (yenilenebilir enerji kullanımı), geri kazanım, iklimlendirme gibi çevreye duyarlılığı artıran özgün tasarımlar
 • Geleneksel Köy Evleri ve Kırsal Dönüşüm
 • Kırsal yerleşmelerde dayanıklı yapı ve çevre kalitesinin yükseltilmesi için dönüşüm, geleneksel köy evlerinin yaşatılması, köy planlamasına bir model konularını içeren çalışmalar

KENTSEL DÖNÜŞÜM

 • Kentsel Dönüşüm Atıklarının Geri Kazanım Yolları,
 • Kentsel dönüşüm atıklarının geri kazanımı, dönüşümün çevresel ve ekonomik analizi konularını içeren çalışmalar,
 • Kentsel dönüşüm ve emlak değerleme
 • Kentsel dönüşümde emlak değerleme yöntemleri, imarda oluşan artı değerin kentliye döndürülmesi konularını içeren çalışmalar
 • “Marka Şehirler” kavramının ülke turizmine ve tanıtımına katkısı,                      

MEKÂN / SOSYAL HAYAT

 • Türkiye’deki Mekânsal Planlama sisteminin sorunlarına kurumsal kapasite çerçevesinde değerlendirme
 • Suç ve Mekân ilişkisi
 • Kentlerde mekânın suç oluşumuna olumlu, olumsuz katkılarını inceleyen, suç faktörlerini ortaya koyan, mekânsal çözüm önerileri geliştiren çalışmalar
 • Sosyal Hayatın Mekâna Etkisi
 • Sosyal hayatın mekâna, mekanın sosyal hayata etkilerini, bireysel yaşamın mekan tasarımına etkilerini, yüksek yapıların sosyal hayata etkilerini inceleyen çalışmalar
 • Kentlileşmeden Kentleşmenin Sosyolojik Analizi
 • Kırdan kente göçü, göç sonucu kentlerde ekonomik ve sosyal hayatı, mekân seçimi konularını sosyolojik bakımdan inceleyen çalışmalar
 • Kentsel dönüşümde emlak değerleme yöntemleri, imarda oluşan artı değerin kentliye döndürülmesi konularını içeren çalışmalar                                             

   ÇEVRE İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI

 1. Türkiye’de SÇD Uygulamasının Planlama Sistemine Etkilerinin İncelenmesi (Mekânsal Strateji Planları yaklaşımı)
 1. Türkiye’de tehlikeli atık yönetiminin sorunlarının Türkiye’ye sosyal ve finansal maliyetinin tespit edilmesi
 1. Türkiye’de Çevre Denetimi Nasıl Daha Etkin Hale Getirilebilir?  Kurumsal Model Önerisi
 1. Türkiye’de Su Yönetimi’nin kurumsal yapısına ilişkin tespitler ve öneriler
 1. Çevresel Fayda Maliyet Analizi
 1. Halk Sağlığı Politikaları ve Marka Şehirler
 1. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesinin diğer ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılması
 1. Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ülkemizin çevre politikaları
 1. Madencilik sektöründe ki çevresel etkilerinin  önlenmesinde Türkiye’nin dünyadaki yeri
 1. Maden alanlarının rehabilitasyonunda güncel uygulamalar
 1. Uranyum atıklarının bertarafı ve çevresel etkileri
 1. Mermer ocaklarından  kaynaklanan pasa atıklarının yeniden kullanımı ve geri dönüşümü,
 1. Metalik Madenlerde Atık Yönetiminde güncel yöntemler
 1. Hayvancılık tesislerinde koku önleme yöntemleri

  DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ

 1. Balast suyu yönetimi ve Balast suyu arıtımın teknolojilerinin Türkiye’de uygulanmasının değerlendirilmesi,
 1. Batık gemilerin deniz çevresine olan etkilerinin araştırılması,
 1. İstilacı türler ve Türkiye deniz ekosistemi üzerindeki etkileri,
 1. Gemi bakım, onarım ve söküm tersanelerinin çevresel yönetimi
 1. Derin deniz deşarjının değerlendirilmesi ve ulusal kullanımı,
 1. Deniz çevresi zararlarının maliyetlendirilmesi,
 1. Deniz ve kıyı faaliyetlerinde risk yönetimi,
 1. Dispersantların çevreye olan etkileri ve ülke denizlerinde kullanımı,
 1. Denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin deniz çevresine olan etkileri,
 1. Deniz çöplerinin deniz ekosistemi üzerindeki etkileri ve deniz çöplerinin izlenmesi.
 1. Deniz Statejisi Çevre Direktifinin Türkiye’de Uygulanması.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA YÖNETİMİ

 1. Türkiye’de MRV sisteminin izlenmesi ve raporlanması kapsamında ilgili sektörlerde (Enerji ve sanayi sektörlerinden biri ) SGE yönetmeliğinin etkilerinin teknik ve ekonomik olarak belirlenmesi
 1. Türkiye’de ilgili sektörlerde (özellikle enerji sektöründe) emisyon ticaretinin uygulanabilirliğinin tespit edilmesi.
 1. İklim değişikliğinin sağlık ve turizme sosyo-ekonomik etkileri
 1. Hava kirliliğinin sağlığa ve çevreye doğrudan ve dolaylı olarak etkilerinin fayda maliyet analizi kullanılarak belirlenmesi
 1. Sanayi tesislerinde yapılacak çevre yatırımlarının çevre kirliliği ve sağlık üzerine etkilerinin fayda maliyet analizi çalışması, (örnek bir tesis özelinde değerlendirme yapılması)
 1. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde uygulanacak çevre yatırımlarının fayda maliyet analizi.
 1. Entegre çevre izni kapsamında yer alan sektörlerin bir veya birkaçında, uyum durumlarının ve yatırım ihtiyaçlarının araştırılması.
 1. Küçük ölçekli yakma sistemlerinde (ısınma amaçlı kullanımlarda veya sanayi tesislerinde) biyokütlenin yakıt olarak kullanılması ile oluşan hava kirletici emisyonların yakma sistemi ve yakıt özellikleri ile ilgili yurtdışı uygulamaları.
 1. Hava kirliliğinin ekosistem üzerindeki etkilerinin yer seviyesi ozon birikimleri değerlendirilerek (tarımsal faaliyetler, ürün verimi, vb.üzerindeki etkilerin) belirlenmesi
 1. Kritik yük ve kritik seviye tanımlarının değerlendirilmesiyle kirletici maruziyetinin araştırılması

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

 1. Atık su arıtımında membran kullanımından kaynaklanan konsantre atık suların değerlendirilmesine yönelik teknoloji uygulamalarının araştırması,
 1. Zeytin salamura ve karasuyu, gül işleme tesisi atık suları, peynir altı suyu vb. arıtımı güç atık suların temiz üretim ve arıtım teknolojileri açısından incelenmesi ve bölgesel yönetim planları oluşturulması.
 1. Atık suyun geri kazanımı konusunda uygun sektörlerin ve arıtma teknolojilerinin belirlenmesi
 1. Mezbahane atık suları için atıksu karakterizasyonunun ve arıtma teknolojilerinin araştırılması ve uygun yönetim modellerinin oluşturulması
 1. Küçük yerleşim yerleri için uygun, yenilikçi, yerinde arıtma tekniklerinin araştırılarak ulusal atık su yönetim modeli oluşturulması.
 1. Arıtma çamurunun geri kazanım ve bertaraf teknolojilerinin ve maliyetlerinin belirlenmesi
 1. Kanalizasyon ve toplama sistemlerinin optimizasyonu ve karşılaştırmalı debi, nüfus ve arazi yapısı/zemin türü parametreleri bazında yatırım maliyetlerinin hesaplanmasına yönelik olarak modelleme çalışmasının yapılması
 1. Belediyelerin kullanımına sunulması amacıyla farklı atık su arıtma sistemleri için karşılaştırmalı debi, nüfus ve kirlilik parametreleri bazında tesislerin yatırım ve işletme maliyetlerinin analiz edilerek maliyetlerin hesaplanmasına yönelik olarak Hesaplama Modülünün Oluşturulması
 1. Toprak temizleme yöntemleri, teknolojileri ve maliyetleri
 1. Türkiye’deki mevcut atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının tarımsal sulamada yeniden kullanıma uygunluğunun ve geri kazanım potansiyelinin değerlendirilmesi
 1. Ülkemizde gri suyun yeniden kullanım alanlarının ve potansiyelinin değerlendirilmesi

ATIK YÖNETİMİ

 1. Çöp toplama ve taşıma maliyetlerinin analiz edilmesi,
 1. Biyobozunur atıklarda biyokurutma yönteminin uygulanabilirliği,
 1. Düzenli depolama ve rehabilite edilen düzensiz depolama sahalarında depo gazının hesaplanması ve modelleme yöntemlerinin araştırılması,
 1. Atık motor yağı toplama sisteminde kontrol mekanizmalarının oluşturulması,
 1. Bitkisel atık yağların konutlardan toplanma mekanizmalarının araştırılması,
 1. İstanbul’da inşaat ve yıkıntı atıklarının değerlendirilmesi, inşaat yıkıntı atıklarının geri kazanımından elde edilecek ürünlerin ve kullanım alanlarının belirlenmesi,
 1. Türkiye’de belediye atıkları yönetiminde ileri termal teknolojilerin maliyet ve teknik yönden kıyaslanması,
 1. Hayvansal atıkların yönetiminde karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve yönetim teknolojilerinin belirlenmesi.
 1. Beraber yakma tesislerinde değerlendirilecek olan atıktan türetilmiş yakıtın karakterizasyonu,
 1. Belediye atıklarının çimento fabrikalarında bertarafı,
 1. Demir çelik tesislerinden kaynaklanan atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü,
 1. Düzenli depolama sahalarında bioreaktör uygulamaları,
 1. Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat ve yıkıntı atıklarının değerlendirilmesi, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımında elde edilecek ürünlerin ve kullanım alanlarının belirlenmesi,
 1. Evsel atıkların atıktan türetilmiş yakıt uygulaması ile çimento sektöründe kullanımı
 1. Tekstil atıklarının toplanmasına ilişkin sistem yaklaşımları
 1. Demir Çelik cüruflarının karayolunda kullanılması
 1. Döküm kumlarının geri kazanımına yönelik teknoloji uygulamaları
 1. Atıkların tehkelilik özelliklerinin belirlenmesinde Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) uygulamaları
 1. Geri kazanılabilir atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin örnek model oluşturulması,
 1. Geri Kazanılabilir atıkların yönetiminin uygun finansman mekanizmalarının değerlendirilmesi
 1. Atıkların geri kazanılmasının çevresel/ekonomik/sosyal faydalarının analiz edilmesi

EKLER

 1. Tez Konu Başlıklarını yazdık. ama dilerseniz Ek-1 Tez Konuları için tıklayabilirsiniz.
 2. Ek-2: Taahhütname indirmek için tıklayınız.

 

Yorum Yazın !