Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması

mahalle tasarımı kentsel tasarım fikir yarışması-Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması-ilbank yarışması- iller bankası yarışması

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması İller Bankası Anonim Şirketi tarafından düzenlenmiştir. Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması, ‘mahalle’ fikrini yeniden tanımlamayı, kurgulamayı, farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarım pratiklerini yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

1.Aşama Proje Teslim tarihi ve Saati 23 Mayıs 2017 Saat 17.00

Yarışmanın Amacı

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması ile Tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Konusu

Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu, ülkemizdeki bazı şehirlerde; planlama ve tasarım süreçlerinde problemler yaşanmaktadır. Bu duruma yönelik gerekli çözümlerin üretilememesi, ihtiyaçların doğru algılanamaması ve talebin yönlendirilememesi gibi nedenlerle şehirler, kimliğini ve ruhunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hızlı değişimle birlikte şehirlerimizdeki, dolayısıyla mahallelerimizdeki gereksinim ve beklentiler farklılaşmıştır. Kentsel dokuda görülen eskimişlik ve deprem riski gibi etmenler ile mahallelerin yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir mahalle kurgusunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, geçmişten beslenen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, şehirlerin geleneksel kimliklerini koruyarak yaşatan ve onları sosyo-kültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Mahalle, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış güçlü bir sosyo-kültürel yapı ürünüdür. Yarışma, bu süreci ‘mahalle’ ölçeğinde yeniden tanımlamayı, kurgulamayı farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarımı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacıların sosyal, kültürel, ekolojik, teknolojik boyutlardaki bakışları da önem taşımaktadır.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; göç alan, kıyı, sanayi veya üniversite kenti; kentleşme oranı ve ulaşım potansiyeli yüksek; özgün tarihsel ve kültürel değerlere sahip olması gibi kriterler çerçevesinde farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

 • Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Aydın, Rize.

Yarışmacı ekipler çalışma alanlarını bu şehirlerin arasından kendileri seçeceklerdir.

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Ödülleri

1. Aşamada başarılı bulunan 8 proje seçilecek ve 2. Aşamaya davet edilecektir. 2. Aşamaya katılan 8 proje arasından seçilecek 3 projenin her biri için 75.000 TL ödül verilecektir. Diğer 5 projenin her biri için 15.000 TL mansiyon ödülü verilecektir.

3 Adet Eşdeğer  : 75.000-TL (Net)
5 Adet Eşdeğer Mansiyon : 15.000-TL (Net)

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

‘ Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması ‘İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve iki aşamalı; mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir fikir yarışmasıdır.

YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER

Şehirlerimizde; mahalle, sokak, meydan, park vb. kamusal mekânlar ile dayanışma, müşterek üretim, öğrenme, paylaşma gibi sosyal kavramları özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan, kentsel yaşam ve mekan kalitesini iyileştirici ve arttırıcı, yaratıcılığı ve özgünlüğü olan fikir projeleri için yarışmacılardan;

 • Zamanla kaybolmaya yüz tutan işlevlerin ve ilişkilerin günümüz koşullarına göre yeniden canlandırılarak yaşatılması, sosyal hayatın ve sosyal ilişkilerin kurulacağı mekânların kurgulanarak bir mahalle kavramsal yaklaşımının ortaya konulması;
 • Kent imgesine, kimliğine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak özgün ve kimlikli bir mahallenin kurgulanması;
 • Tematik / kavramsal tasarım anlayışı ile açık, yarı açık ve kapalı alanların oluşturduğu mekânsal dizilim ve işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması hususlarının göz önünde bulundurulduğu fikirler geliştirmesi;
 • İnsan ölçeğinde, yaya erişimini ve karma kullanımı esas alması;
 • Geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesi sunması;
 • Farklı kültür, inanç, yaş, meslek ve gelir gruplarının bir arada yaşadığı ve bir topluluk duygusunu öne çıkarması;
 • Kentsel doku mirasına ait izler ile özgün mimari ve kentsel dinamikleri esas alması;
 • İnsanın sosyolojik ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartları karşılayan yeterli konfora sahip olması;
 • Sosyal ve kültürel ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin modern hayatın gereklilikleri ve teknolojilerine göre yeniden ele alındığı, biçimlendirildiği ve bu doğrultuda mahalle ölçeğinde sosyal ve kültürel mekânları kurgulaması;
 • Özgün bir tasarım dili oluşturarak tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlaması;
 • İnsan yaşamını kolaylaştıran ve onları kentsel – mekansal tasarım ilkeleri çerçevesinde yorumlaması;
 • Kentsel çevreyi korumayı ve sürdürülebilirliği temel alan; iklim, ekosistem ve enerji etkin yaklaşımlar üretmesi beklenmektedir. 

  YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

  Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması’na katılmak isteyenler 23 Mayıs 2017 tarihine kadar yarışmanın resmi sitesinde açıklanacak bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

  Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üyelerden mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı katılabilir. Yarışma, konusu sebebiyle yarışmacıların, disiplinlerarası (sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) bir ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.

 • Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne katılım formu ile başvurarak kaydettirmeleri ve 25 TL şartname bedelini yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Yarışma şartname bedeli olan 25 TL “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” açıklaması ile İller Bankası Anonim Şirketi veznesine yatırılması     veya EFT MERKEZ BANKASI İLBANK Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” havale/EFT edilerek alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında ibrazı gerekmektedir.

Şartname Internet sitesinden indirilebilecektir.

Yarışma Hakkında

Mahalle, Anadolu şehirlerinin tarihi, doğal ve sosyo-kültürel yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış hâlidir.  Bu  bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal ögeler ile sosyal ilişkileri, özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan mahalle fikirleri geliştirilmesi amacıyla İller Bankası Anonim Şirketi tarafından “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma, ‘mahalle’ fikrini yeniden tanımlamayı, kurgulamayı, farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarım pratiklerini yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek ilkelerin elde edilmesi de hedeflenmiştir.

Özlenen ‘mahalle’ kavramını modern çağın gerekleriyle harmanlayarak tanımlayacak olan ve iki aşamadan oluşan bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası kayıtlı üyeleri katılabilecektir. Başvurular 15 Mart 2017 tarihinde başlayacak ve ilk aşamadaki projeler en son 23 Mayıs 2017 tarihinde teslim edilecektir.

1. aşamaya katılan projelerden, başarılı bulunan 8 proje seçilerek 2. aşamaya davet edilecektir. 2. aşamaya katılan 8 proje arasından seçilecek 3 projenin her biri için 75.000-TL ödül verilecektir. Diğer 5 projenin her biri için 15.000-TL mansiyon ödülü verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı                                                                 15 Mart 2017

1.aşama sorular için son gün                                          05 Nisan 2017

1.aşama cevapların İlanı                                                  07 Nisan 2017

1.Aşama Proje Teslim tarihi ve Saati                              23 Mayıs 2017 Saat 17.00

Jüri Toplanma Tarihi                                                         27 Mayıs 2017

1.Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi                          31 Mayıs 2017

 

2.Aşama Başlangıç Tarihi                                                05 Haziran 2017

2.Aşama sorular için son gün                                         28 Haziran 2017

2.Aşama için cevapların ilanı                                       30 Haziran 2017

2.Aşama Proje Teslim Tarihi ve saati                             15 Ağustos 2017 Saat 17.00

Jüri Toplanma Tarihi                                                         18 Ağustos 2017

2.Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi                          22 Ağustos 2017

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: İller Bankası Anonim Şirketi

Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar

Çankaya / ANKARA

Telefon Numarası: +90 312 508 70 00

Faks Numarası:      +90 312 508 73 99

Web Adresi: www.mahalletasarim.com

Elektronik Posta Adresi: mahalletasarim@ilbank.gov.tr

Yorum Yazın !