KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI 2018

kamu binaları tasarım yarışması-kamu binaları tasarım fikir yarışması

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması; İller Bankası A.Ş. tarafından mimarlara yönelik açılan ancak; şehir planlama, mühendislik ve peyzaj mimarlığı gibi meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katılabileceği tasarım fikir yarışmasıdır. Yarışmanın son teslim tarihi 10 Eylül 2018.

KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI AMACI

Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU

Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel değişimler küresel ölçekte olduğu kadar ülkemizde de planlı ve kimlikli olmayan yapılaşmaya, estetik değerlerin göz ardı edilmesine ve yapıların görsel, mekânsal ve çevresel özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kent kimliğinin önemli bileşenlerinden biri olan kamu binalarında da bunun yansımaları görülmektedir.
Tüm dünyada yapılaşmaya dair bu sorunların çözümü için sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı gündeme gelmiştir.
Sürdürülebilir mimari; çevre ve gelişme sorunlarını çözmeye yönelik, bütüncül, stratejik, planlı bir yapılaşma şeklidir. Böylece morfolojik özellikleriyle olduğu kadar, yörenin toplumsal, kültürel ve ekonomik altyapısına da katkıda bulunarak, çevreye duyarlı bir mimari pratik öngörmektedir.
Ayrıca, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel kimlik, malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanır. Sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bağlamlarda yere uyarlanmış, gelecek nesillere ulaşacak sonuçları düşünen binalar üretmeyi hedefler.
Bu tanım ve açıklamalar ışığında, sürdürülebilir mimarlığın ana öğelerinin, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği, yere özgü tüm doğal koşulların dikkate alınması, toplumsal ve kültürel yapıya uygunluk, mimari kimlik, yerel malzeme kullanımı, ekonomik çözümler ve kalıcılık olduğu söylenebilir.
Ülkemizde de bu mimarlık yaklaşımına uygun kamu binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yarışmacılardan beklenen, yukarıda belirtilen ana öğeler doğrultusunda, kamu binalarımız için tasarım aşamasında özgün ve yenilikçi mimari öneriler geliştirmeleridir.

Belirtilen hedef ve beklentilere uygun olarak; farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:
Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat.
Yarışmacılar yukarıda belirtilen şehirlerden sadece birini seçecek bu yarışmanın başka bir projesinde katılımcı ya da danışman olamayacaktır. Ekte söz konusu şehirle ilgili verilen bilgi ve dokümanları kullanacaklardır.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü      100.000 TL

İkincilik Ödülü         80.000 TL
Üçüncülük Ödülü    60.000 TL
3 Adet Mansiyon      20.000 TL

YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER

Sürdürülebilir mimarlık kavramını esas alarak; kamu binalarını özgün ve kimlikli birer değer olarak yeniden yorumlayan, kentsel yaşam ve mekân kalitesini iyileştirici ve arttırıcı, yaratıcılığı ve özgünlüğü olan fikir projeleri için yarışmacılardan;
• Kamu yapıları için, kent imgesine, kimliğine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak özgün ve kimlikli bir mimari konsept geliştirmeleri;
• Tematik / kavramsal tasarım anlayışı ile açık, yarı açık ve kapalı alanların oluşturduğu mekânsal dizilim ve işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması hususlarının göz önünde bulundurulduğu fikirler geliştirmeleri;
• Kentsel doku mirasına ait izler ile özgün mimari ve kentsel dinamikleri esas almaları;
• İnsanın sosyal ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartları karşılayan, yeterli konfora sahip işlevsel ve erişilebilir binalar tasarlamaları;
• Sosyal ve kültürel ilişkilerin, modern hayatın gereklilikleri ve teknolojilerine göre yeniden ele alındığı ve biçimlendirildiği kamusal hizmet mekânları kurgulamaları;
• Tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlayan özgün bir tasarım oluşturmaları;
• Çevreyi korumayı temel alan; iklim, ekosistem ve enerji etkin;
• Bina ölçeğinde entegre çevre yönetimini (atık yönetimi, su yönetimi, karbon salınımı vb.) esas alan yaklaşımlar üretmeleri;
beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılmak isteyenler 10 Eylül 2018 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.
Yarışmaya mimarlar katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve mühendislikler vb.) bir ekip oluşturulabilir.
Öğrenciler ekipte “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. Konunun niteliğine bağlı olarak diğer meslek gruplarından danışmanlık hizmeti alınabilir.
Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
• Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
• Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak,
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile kendilerine bildirilecektir.

BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve 30 TL şartname bedelini dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir. Ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına, ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.
Yarışma şartname bedeli olan 30 TL “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” açıklaması ile İller Bankası Anonim Şirketi veznesine (İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA) yatırılması veya EFT MERKEZ BANKASI İLBANK Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” havale/EFT edilerek alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne (İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı – Altındağ/ANKARA) elden veya e-posta ortamında (info@kamubinalaritasarimi.com) ibrazı gerekmektedir.
Yarışmaya ait şartname ve ekleri ilgili web adresinden (www.kamubinalaritasarimi.com) temin edilebilecektir.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması dokümanları www.kamubinalaritasarimi.com web sayfasından görüntülenip, indirilebilecektir.
İmzalanmak üzere, yarışmaya katılacakların şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-1) ile projelerinin yarışma sonrasında İdarece yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdiklerine dair belge (EK-2) talep edilecektir.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmacılar, seçtikleri ildeki (Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat) arsa verilerini (EK-3 ve Ekleri) kullanarak o il için belirtilen işlevlere yönelik yapılar tasarlayacaklardır. Yarışmacılardan, bu işlevleri o ile özgü kültürel ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulamaları beklenmektedir.
Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini de gözeterek kendileri oluşturacaktır.
Yarışmacılar, seçtikleri ilin özgün coğrafi, sosyo-kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısını referans alarak kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini;
Kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanan idari, kültürel ve sosyal işlevlere yönelik senaryoları ve aktivite örüntülerini,
Yapı – mekân – doku tipolojilerini,
Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir.
Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, siluet vb. görsellerle desteklenen bir çalışma sunulacaktır.
Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur.

TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

İhtiyaç Programları

Seçilen il ile ilgili EK-3 ve Ekleri’nde belirtilen işlevleri içerecek ve verilen toplam inşaat alanına uygun olacak biçimde, ilin ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanacaktır.

Kavramsal Plan ve Şemalar

Yarışma alanının çevresiyle ilişkilerini gösteren kavramsal pafta; alanın kent bütünü içinde konum, önem ve ilişkilerini gösterecek, ulaşım, yapılaşma, işlevsel kabuller, sirkülasyon gibi tasarım yönlendiricilerini ve yaklaşımını anlatacak, tasarım kriterlerini açıklayacaktır.

Vaziyet Planı (Ölçek: 1/500)

Vaziyet planında projenin çevre ile olan ilişkisi gösterilecektir.

Planlar, Kesitler, Görünüşler (Ölçek: 1/200)

Her bir yapıya ilişkin bütün farklı kat planları (tefrişli), en az 2 adet kesit ve tüm yönlerden görünüşler çizilecektir. Kat planlarının altına ilgili katın toplam metrekaresi yazılacaktır.

Üç Boyutlu Görseller

Tasarım kararlarını en iyi şekilde anlatacak, projenin farklı açılarından olmak üzere en az 6 adet genel görsel ile projenin özelliklerini vurgulayan en az 4 adet detay (dış cephe ve iç mekan) görselin oluşturulması beklenmektedir.

Mimari Açıklama Raporu

Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere; özgün yaklaşımlarını anlatan, tasarım kriterleri ile problem tariflerini en doğru şekilde ifade eden, vizyonu ve kentsel dokuyla kurulan ilişkiyi anlatan, mimari tasarımları açıklayan A4 formatında, 12 font, en fazla 3 sayfalık açıklama raporu hazırlamaları beklenmektedir.

Sunum

Yarışmacılar, proje tesliminde istenenleri aşağıda belirtilen proje paftası formatlarına uygun olarak basılı şekilde idareye teslim edecektir.

  1. Paftalar A1 boyutunda ve en fazla 4 adet olacak, yatay olarak asılacakları düşünülerek tasarlanacaklardır.
  2. Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. (Projeler üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)
  3. Bütün paftalar fotoblok şeklinde teslim edilecektir.
  4. Proje sahibinin belirleyeceği 5 rakamdan oluşacak rumuz, tüm paftaların sağ üst köşesinde 1×4 cm ebadında, çevresinde kapatılmasına imkân sağlayacak yeterli boşluk bırakılarak yazılacaktır.
  5. Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır.

USB Flash Bellek

Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler (tüm görseller, metinler vs.) ayrıca dijital olarak uygun boyutlu tek bir USB Flash Bellek içerisinde; üzerine yapıştırılacak düz beyaz etikete sadece rumuz yazılmış şekilde proje ile birlikte İdareye teslim edilecektir. (Paftalarda yer alan tüm görseller ayrı ayrı 300 dpi çözünürlükte ve tiff formatında “görsel klasörü” adı altında, tüm metinler ve açıklama raporu Word formatında “metinler klasörü” adı altında USB Flash Bellek içerisine kaydedilecektir.)

Animasyon

Yarışmanın sonuçlanmasını müteakip; ödül alan proje sahiplerinden tasarımı en iyi ifade edecek şekilde, yüksek çözünürlükte (en az 720p) AVI, MOV, MP4 formatlarından birinde, en az 1 dakika en fazla 3 dakika uzunluğunda animasyon filmi hazırlaması istenecektir.

 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı )
Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)
Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)
Yusuf Hakan BEKTAŞ (İller Bankası A.Ş. Daire Başkanı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Y. Erdal KAYAPINAR (Yüksek Şehir Plancısı)
Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ (Mimar-Çankaya Üniversitesi)
Prof. Dr. Dicle AYDIN (Mimar-Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Tuncer ÇAKMAKLI (Mimar)
Gürol BARONCELLİ SAĞIROĞLU (Mimar)
İkram ÇETİN (Mimar)
Ayşegül UMUTLU (Çevre Yüksek Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Doç. Dr. İdil AYÇAM (Mimar- Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu- Selçuk Üniversitesi)
Dr. Hayri ULVİ (Şehir Plancısı- Gazi Üniversitesi)
Dr. Merve TUNA KAYILI (Mimar- Karabük Üniversitesi)

RAPORTÖRLER

Ali Rıza DEMİREL (Şehir ve Bölge Plancısı)
İlknur TEKİN (Mimar)
Umut AYANOĞLU (Mimar)

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Filiz ÇELEBİ (Mimar)
Gülay EMERCE (Uzman)
Gökhan DOĞAN (Uzman)
Özlem DURAN (Y. Mimar)
Berna ÇENGEL KOÇ (Mimar)
Ferdi TAĞA (UzmanYrd.)

Şartname ve Detaylı Bilgi

Şartname ve detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İDARENİN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: İller Bankası Anonim Şirketi
Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar
Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası: +90 312 508 70 00
Web Adresi: www.kamubinalaritasarimi.com
Elektronik Posta Adresi: info@kamubinalaritasarimi.com

Yorum Yazın !